Schowek - Wyszukiwarka ofert

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez

Biuro Podróży ,,Głos Matki” Sp. z o.o. ul. Obłońska 1A/10, 22-100 Chełm

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży ,,Głos Matki” Sp. z o.o. zwane dalej Ogólne Warunkami Uczestnictwa określają wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Organizatora w zakresie świadczonych przez Organizatora usług turystycznych.

2. Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy o świadczenie usług turystycznych zawieranej pomiędzy Organizatorem a Klientem. W razie sprzeczności między Umową, a Warunkami Uczestnictwa, strony są związane w tym zakresie umową.

3. Użyte w treści Ogólnych Warunków Uczestnictwa określenia oznaczają:

a) Organizator: Biuro Podróży ,,Głos Matki” Sp. z o.o. ul. Obłońska 1A/10, 22-100 Chełm, wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego pod nr 355, KRS 0000999802, NIP 8252199034, REGON 523524505;

b) Klient: osoba fizyczna, prawna albo inny podmiot posiadający na mocy przepisów prawa zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań na własny rachunek, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora na swoją rzecz lub na rzecz innego podmiotu, jak również podmiot, na rzecz którego umowa taka została zawarta oraz podmiot, na rzecz którego zostało przeniesione prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową;

c) Umowa: zawarta przez Organizatora z Klientem umowa o świadczenie usług turystycznych wraz z załącznikami;

d) Usługa Turystyczna: usługa przewodnicka, usługa hotelarska oraz inna usługa świadczona Klientom przez Organizatora;

e) Impreza: impreza turystyczna zawierająca co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu;

f) Oferta: przedstawione przez Organizatora Klientowi lub podane do publicznej wiadomości istotne warunki imprezy turystycznej określające każdorazowo cenę imprezy turystycznej, miejsce pobytu lub trasę imprezy, rodzaj środka transportu, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania i atrakcji turystycznych, ważne informacje dodatkowe;

g) Ustawa: ustawa z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2361).

§ 2

Istotne informacje wstępne

1. Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.

2. Biuro podróży ,,Głos Matki” Sp. z o.o. będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

3. Zgodnie z wymogami prawa, Biuro podróży ,,Głos Matki” Sp. z o.o. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku gdyby Biuro podróży ,,Głos Matki” Sp. z o.o. stało się niewypłacalne. Zgodnie z Ustawą Biuro podróży ,,Głos Matki” Sp. z o.o. terminowo przekazuje środki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (zob. § 9).

4. Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

5. W nagłych sytuacjach awaryjnym numerem telefonu jest telefon do biura (+48575475925) lub telefon kontaktowy (+48575723323).

6. Mogą Państwo przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów (zob. § 5, ust. 8).

§ 3

Zawarcie Umowy

1. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z wybraną Ofertą oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, a także z innymi ważnymi informacjami przekazanymi przez Organizatora. Informacje dotyczące Ofert, Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz inne informacje dotyczące udziału w Imprezach znajdujących się w ofercie Organizatora dostępne są również na stronie Organizatora www.glosmatki.pl

2. Rezerwacja może być dokonywana przez stronę internetową Organizatora, www.glosmatki.pl oraz telefonicznie lub mailowo.

3. Przed zawarciem Umowy Organizator określi rodzaj wymaganych od Klienta dokumentów, niezbędnych do uczestnictwa w wybranej Imprezie oraz termin i formę ich okazania lub dostarczenia do Organizatora. Brak tych dokumentów lub ich nieterminowe złożenie w wymaganej formie będzie równoznaczne z odstąpieniem Klienta od umowy bez podania przyczyny.

4. Klient zawiera Umowę osobiście albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika. Umowy zbiorowe, umowy w imieniu lub na rzecz osób prawnych albo innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi zawierają osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów – Organizator może żądać przedstawienia odpowiednich dokumentów, z których będzie wynikało umocowanie.

5. W przypadkach określonych w ust. 4 powyższych Ogólnych Warunków Uczestnictwa przedstawiciel (pełnomocnik), który zawiera umowę w imieniu innych osób lub podmiotów odpowiada względem tych osób (podmiotów) za przekazanie im wszystkich szczegółów dotyczących Imprezy i Warunków Uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przez przedstawiciela (pełnomocnika) obowiązków w zakresie przekazania Klientom wszystkich informacji dotyczących wykonania Umowy, w tym Warunków Uczestnictwa w Imprezie.

6. Zawarcie Umowy następuje w momencie potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora, następującego po otrzymaniu wpłaty zaliczki lub pełnej kwoty wartości rezerwacji zależnie co nastąpiło najpierw.

§ 4

Warunki płatności

1. Przy zawieraniu Umowy Organizator i Klient związani są ceną podaną w ofercie, z zastrzeżeniem § 4 ust.7 Warunków Uczestnictwa.

2. Wszelkie wpłaty Klient uiszcza przelewem na wskazane konto bankowe. W szczególnych przypadkach, gdy Umowa zawierana jest na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Organizator może żądać potwierdzenia dokonania wpłaty/przelewu.

3. Minimalna zaliczka uiszczana przy zawarciu Umowy wynosi 30% całkowitej ceny Imprezy i nie może być uiszczona wcześniej niż na 180 dni przed rozpoczęciem imprezy.

4. Klient zobowiązany jest uzupełnić wpłatę do 100% całkowitej ceny Imprezy najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy z zastrzeżeniem § 4 ust.6 Warunków Uczestnictwa.

5. Nieuiszczenie przez Klienta dopłaty w oznaczonym terminie traktowane jest jako odstąpienie od Umowy bez podania przyczyny.

6. W przypadku ofert specjalnych lub Umów zawieranych na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Klient zobowiązany jest do wpłaty całej należności w dniu zawarcia Umowy, chyba że Umowa zawiera dodatkowy zapis stanowiący inaczej.

7. Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę.

8. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

§ 5

Odstąpienie od Umowy

1. Jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób albo w przypadku odwołania Imprezy, Klient ma prawo według swojego wyboru:

a) Odstąpić od Umowy za zwrotem wszystkich uiszczonych opłat;

b) Uczestniczyć w Imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na Imprezę o niższym stan - dardzie za zwrotem różnicy w cenie. Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora o swojej decyzji. W razie wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Klient nie udzielił odpowiedzi w terminie 3 dni to odstąpił od Umowy. Organizator dokona zwrotu opłat w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy.

2. W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

3. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny. Za datę odstąpienia przyjmuje się:

a) dzień doręczenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

b) dzień następujący po dniu, w którym Klient zobowiązany był uiścić dopłatę do pełnej ceny Imprezy, jeśli Klient nie dokona dopłaty;

c) dzień następujący po dniu, w którym Klient zobowiązany był dostarczyć wymagane do uczestniczenia w Imprezie dokumenty, jeśli dokumenty te nie zostały dostarczone;

d) dzień rozpoczęcia Imprezy, jeżeli Klient nie weźmie w niej udziału. Powyższe warunki mają zastosowanie również w przypadku anulacji pojedynczych miejsc w Umowach zbiorowych.

4. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy z innych przyczyn niż wymienione w § 5, ust.1, Organizator, jeżeli od tego zależy utrzymanie ceny Imprezy ma prawo zatrzymać całość zaliczki oraz przy dokonaniu całości wpłaty Organizator zwraca Klientowi wpłaconą przez niego kwotę, pomniejszając ją o wydatki poniesione w celu wykonania Umowy. Orientacyjnie wynoszą one:

a) ok. 40% całkowitej ceny Imprezy, jeżeli odstąpienie nastąpiło do 30 dni przed datą wyjazdu;

b) ok. 50% całkowitej ceny Imprezy jeżeli odstąpienie nastąpiło między 29 a 22 dni przed datą wyjazdu;

c) ok. 60% całkowitej ceny Imprezy, jeżeli odstąpienie nastąpiło między 21 a 15 dni przed datą wyjazdu;

d) ok. 70% całkowitej ceny Imprezy, jeżeli odstąpienie nastąpiło między 14 a 7 dni przed datą wyjazdu;

e) ok. 90% całkowitej ceny Imprezy, jeżeli odstąpienie nastąpiło 6 dni i krócej przed datą wyjazdu.

5. Jeżeli podczas trwania Imprezy Klient narusza przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego uniemożliwiając Organizatorowi wykonanie Umowy w stosunku do siebie lub innych Klientów, Organizator ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu z winy Klienta. W takim przypadku stosuje się § 5, ust. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydatki poniesione przez Klienta po odstąpieniu od Umowy.

6. Postanowienie § 5, ust. 4 nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Organizatora od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. Zwrot kwoty, o której mowa w § 5, ust. 4 następuje w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

8. Organizator nie obciąży Klienta kosztami, o których mowa w § 5, ust. 4, jeśli Klient odstępując od Umowy jednocześnie wskaże inną osobę, która przejmie jego obowiązki wynikające z Umowy. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków wynikających z Umowy będzie skuteczne w stosunku do Organizatora tylko wówczas, gdy będzie dokonane pisemnie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. Klient i osoba, na którą przeszły prawa i obowiązki wynikające z Umowy, odpowiadają solidarnie za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika Imprezy turystycznej.

9. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Klient może wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy.

§ 6

Zmiany i odwołanie Imprezy

1. Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na: - 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, - 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni, - 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub 2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

2. W przypadku odwołania Imprezy z przyczyn określonych w § 6, ust. 1, Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy, ma prawo uczestniczyć w Imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych opłat w związku z odwołaną Imprezą.

3. Jeżeli Organizator, który przed rozpoczęciem Imprezy jest zmuszony, z przyczyn od siebie niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Klienta informując go, że może:

a) przyjąć proponowaną zmianę Umowy;

b) odstąpić od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń nie pomniejszonych o wydatki poniesione przez Organizatora przed odstąpieniem od Umowy;

c) uczestniczyć w Imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, albo zgodzić się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie. Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora o swojej decyzji. W razie wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Klient nie udzielił odpowiedzi w terminie 3 dni to odstąpił on od Umowy.

4. Jeżeli Biuro podróży ,,Głos Matki” Sp. z o.o. odwoła Imprezę przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.

5. W przypadku gdy Impreza odwołana jest z powodu anulowania lotu z winy linii lotniczych, Klient może ubiegać się o zwrot kosztów biletów:

a) bezpośrednio u linii lotniczych, lub b) od Biura Podróży ,,Głos Matki” Sp. z o.o. w momencie, gdy Organizator otrzyma taki zwrot z linii lotniczych.

6. W przypadku, jeżeli Umowa była zawarta przez przedstawiciela albo pełnomocnika, Organizator o zaistniałych zmianach informuje tą osobę, chyba że co innego ustalono na piśmie pod rygorem nieważności w Umowie. Wyłącznie przedstawiciel lub pełnomocnik ponosi odpowiedzialność za przekazanie informacji o zmianach pozostałym uczestnikom Imprezy. Jeżeli jednak Organizator nabierze wątpliwości, czy przedstawicielowi albo pełnomocnikowi uda się powiadomić Klientów w czasie właściwym powinien w miarę możliwości podjąć starania celem przekazania Klientom informacji o zmianach.

§ 7

Realizacja Umowy i reklamacje

1. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg Imprezy zgodnie z Umową. Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

2. Przedmiotem reklamacji mogą być tylko świadczenia, do których Organizator był zobowiązany zgodnie z Umową.

3. O wszelkich zastrzeżeniach dotyczących realizacji Umowy Klient powinien niezwłocznie zawiadomić wykonawcę usługi (kontrahenta Organizatora) i Organizatora w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Niezależnie od powyższego uprawnienia Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania. W razie nieuwzględnienia reklamacji Organizator przesyła Klientowi odpowiedź na piśmie ze szczegółowym uzasadnieniem. W razie nierozpoznania reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że Organizator uznał reklamację.

4. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na świadczenie zastępcze lub jeżeli wykonanie świadczenia zastępczego jest nie - możliwe, Organizator zwróci Klientowi cenę niezrealizowanego świadczenia.

5. Organizator zwróci Klientowi różnicę wartości między świadczeniami określonymi w Umowie a świadczeniami zastępczymi w przypadku, gdy Klient nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej wartości.

6. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w przypadku uzasadnionych roszczeń najpóźniej w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji.

7. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług podczas Imprezy jest ograniczone do dwukrotności ceny Imprezy względem każdego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

8. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych Umową, chyba że niewykonanie lub nie - należyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Nie zwalnia to Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania Imprezy pomocy poszkodowanemu Klientowi.

§ 8

Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest do posiadania wydanych przez Organizatora dokumentów podróży, aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających go do przekroczenia granicy RP oraz krajów tranzytowych i docelowych (w tym ważne wizy i paszportu ważnego przez cały czas trwania Imprezy) oraz do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w tych krajach w szczególności przepisów celnych i dewizowych.

2. Klient zobowiązany jest do poinformowania o swoich pełnych danych osobowych oraz pozostałych osób objętych Umową oraz ewentualnych zmianach, koniecznych do zapewnienia prawidłowej realizacji usług objętych Umową. Dane te zostaną udostępnione i będą przetwarzane przez Organizatora oraz jego kontrahentów zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji Umowy.

3. Klient zobowiązany jest przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej na 15 min. przed planowanym odjazdem. Nieprzybycie na miejsce zbiórki o wyznaczonym czasie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy. Rozkład jazdy środków transportu podany potwierdzany jest w osobnym komunikacie zamieszczanym na stronie internetowej Organizatora i jest wiążący dla Klienta. Wyjazdy z poszczególnych miast realizowane są dla min. 8 osób. Przejazdy „antenowe” na terenie Polski mogą być realizowane mikrobusem lub samochodem osobowym. Możliwa jest dodatkowa przesiadka za granicą do docelowego autokaru.

4. Od chwili rozpoczęcia Imprezy Klient obowiązany jest stosować się do wskazań pracowników Organizatora dotyczących realizacji programu Imprezy oraz zasad obowiązujących podczas przejazdów, miejsca pobytu, czy w zwiedzanych obiektach.

5. Organizator wprowadza limit bagażu do 22 kg/os. w przypadku wyjazdów autokarowych. Każdy pasażer może posiadać jedną sztukę bagażu podręcznego do wagi 2 kg oraz jeden bagaż główny do wagi 20 kg, a w przypadku wyjazdów narciarskich dodatkowo jeden komplet sprzętu narciarskiego lub snowboardowego z butami włącznie. Sprzęt sportowy powinien być umieszczony w przeznaczonych do tego pokrowcach. Organizator lub jego przedstawiciel może odmówić Klientowi zabrania bagażu, który przekracza powyższe limity lub jest niewłaściwie zapakowany.

6. W celu otrzymania faktury za wyjazd należy poinformować o tym Organizatora najpóźniej na 7 dni po zakończeniu Imprezy. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

7. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad sanitarnych odwiedzanego kraju.

8. Klient ma świadomość trwającej pandemii koronawirusa i przyjmuje na siebie ryzyko zarażenia koronawirusem oraz związanych z tym skutków w postaci choroby COVID-19.

9. Klient po zarażeniu się koronawirusem nie pociągnie do odpowiedzialności za zarażenie Organizatora – Biuro podróży ,,Głos Matki” Sp. z o.o. uczestników pielgrzymki oraz osób trzecich.

10. Klient w sytuacji ewentualnego potwierdzenia u siebie lub u innych uczestników pielgrzymki zakażenia koronawirusem podporządkuje się decyzjom władz sanitarnych do poddania się kwarantannie, izolacji lub leczenia oraz pokryje ewentualne koszty odbytej kwarantanny, izolacji lub leczenia którego nie obejmie wykupione ubezpieczenie.

§ 9

Ubezpieczenia i gwarancja

1. Organizator oświadcza, że zgodnie z Ustawą zawarł umowę gwarancji ubezpieczeniowej Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie 02-675, przy ul. Wołoskiej 22 A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000033882, kapitał zakładowy 123 630 876 zł wpłacony w całości; NIP: 5240302393; REGON:010594552

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieregulowanych Umową oraz nie ujętych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa zastosowanie mają Ustawa oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Strony oświadczają, że dokonają starań aby sporne kwestie rozwiązać polubownie, a w przypadku braku porozumienia ewentualne spory będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

4. Nieważność poszczególnych postanowień nie narusza ważności pozostałych postanowień.

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa obowiązują od 01-12-2022r.

– Zofia Meloyan - Prezes Zarządu Biura podróży ,,Głos Matki” sp. z o.o.